Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon

Privacy statement Vesting Finance Holding B.V.

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 15 juli 2014. Vesting Finance is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (WBP).

Vesting Finance Incasso B.V. en Vesting Finance Servicing B.V., voortaan aangeduid met Vesting Finance, zijn een onderdeel van de Arrow Global Group PLC. Voor Nederland is Vesting Finance de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens
 • de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)
 • de Telecommunicatiewet

Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker van uw persoonsgegevens?

Voor zover onze klanten zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze klant de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Vesting Finance deze persoonsgegevens in opdracht van haar klant als bewerker verwerken, overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid. 

Als bewerker zal Vesting Finance naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vesting Finance gebruikt voor verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening ook (persoons)gegevens uit openbare en private informatiebronnen. Die gebruiken wij onder meer voor kredietwaardigheidstoetsingen, risicobeheer en inningsmogelijkheden m.b.t. de (uitstaande) vorderingen. Vesting Finance is in relatie tot haar (openbare en private) informatiebronnen, met betrekking tot persoonsgegevens die Vesting Finance daarvan ontvangt, bewerker van persoonsgegevens. Vesting Finance verwerkt de persoonsgegevens van haar informatiebronnen, de verantwoordelijke(n), overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid.

Vesting Finance is met betrekking tot haar databank verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Vesting Finance laat als verantwoordelijke sommige verwerkingen van persoonsgegevens verrichten door derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers heeft Vesting Finance bewerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de instructies met betrekking tot de verwerking en de door bewerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.
In dit Privacy Statement informeert Vesting Finance u over de wijze waarop Vesting Finance als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Ondersteunen van activiteiten gericht op administreren, beheren en incasseren van vorderingen zowel voor eigen rekening als voor derden.
 • Opkopen van vorderingen middels aandelentransactie, middels activa-/passivatransactie of middels overdracht economisch eigendom.
 • Waardering van portefeuille vorderingen welke uiteindelijk niet door Vesting Finance worden verworven.
 • Verstrekken van (verhaals)informatie aan opdrachtgevers.
 • Het uitvoeren van het facturatieproces voor derden.
 • Het op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat.
 • Het door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en hogere kosten voor debiteur, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokken.
 • Het delen met andere maatschappijen binnen de Vesting Finance Groep, zoals Focum Groep B.V.
 • Het delen met zakelijke partners als dat nodig is, zoals (handels)informatiebureaus.. incassobureaus en deurwaarders.
 • De ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door derden te nemen beslissingen betreffende het aangaan, invullen en beëindigen van handels- en arbeidsrelaties
 • De voorbereiding, incl. de uitnodiging tot het doen van aanvragen van hypotheken en de uitvoering van overeenkomsten met Vesting Finance Servicing B.V. en/of Sparck Hypotheken B.V. en/of KU88 B.V.
 • Activiteiten ter voldoening aan wettelijke verplichtingen
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens t.b.v. statistische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Het behandelen van aanvragen voor hypothecaire leningen.
 • Het verstrekken van hypothecaire leningen en het ontvangen van betalingen en innen van vorderingen betreffende hypothecaire leningen.
 • De mogelijke uitwinning van hypotheken en mogelijke overdracht van hypotheekportefeuilles aan derden.
 • Het verkrijgen van eigen financiering door het verpanden van leningen.
 • Het informeren over relevante producten en diensten van Sparck Hypotheken B.V. en/of KU88 B.V. en/of Vesting Finance Servicing B.V.
 • Verantwoorde, efficiënte bedrijfsvoering, zoals productontwikkeling, verkrijgen van managementinformatie en bepaling v algemeen beleid alsmede evalueren en bijstellen van het kredietbeleid van Sparck Hypotheken B.V., KU88 B.V. en/of Vesting Finance Servicing B.V.
 • Waarborgen van veiligheid en integriteit van de sector, waaronder het bestrijden, voorkomen, opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Sparck Hypotheken B.V., KU88 B.V. en/of Vesting Finance Servicing B.V. deel van is.
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen.
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt, de financiële instelling/ het concern zelf.
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt, de financiële instelling/ het concern zelf.
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van overtreding van (wettelijke) voorschriften gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt, de financiële instelling/ het concern zelf.
 • Het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Vesting Finance verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Vesting Finance kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Vesting Finance bewerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Vesting Finance voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst. Bij het verlenen van onze diensten hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, gegevens overeenkomst m.b.t. uw koop of krediet, actuele en historische (betaal)gegevens. En gegevens die nodig zijn om uw scoringswaarde c.q. risicoprofiel te kunnen inschatten, zoals (problematische) schuldsituaties, verhaalbaarheid, betalingsrisico en overkreditering. De hoeveelheid (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Vesting Finance maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Vesting Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Vesting Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van (handels)informatiebureaus.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres.

Wij raadplegen en verwerken ook (persoon)gegevens van openbare bronnen en private bronnen

Voor verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening gebruiken we ook openbare gegevens uit openbare bronnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kamer van Koophandel, Kadaster, Basis Administratie Gebouwen, Rechtbank, Staatscourant en dergelijke.
Daarnaast gebruiken wij gegevens van private bronnen, zoals andere incassobureaus en (handels)informatiebureaus. Die bronnen gebruiken wij onder meer voor kredietwaardigheidstoetsingen, risicobeheer en inningsmogelijkheden m.b.t. de (uitstaande) vorderingen.
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van onze zusterorganisatie Focum. Zij beheren als handelsinformatiebureau een database speciaal om overkreditering te voorkomen, kredietwaardigheidstoetsingen uit te voeren en t.b.v. risicobeheer ten behoeve van koop, afbetaling, kredietverstrekking en inningsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op Focum.nl. Hier leest u ook hoe Focum met uw gegevens omgaat.

Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en Vesting Finance kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren om onze informatievoorziening te verbeteren. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist.

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP), danwel bij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG), welke is geregistreerd bij de AP.

De AP/FG houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Vesting Finance heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik op ‘Melden’, ‘Meldingenregister’, en vul bij ‘Zoeken naar verwerkingen’ de naam ‘Vesting Finance” of onder de nummers 1512758, 1300031 of 1275183. Daar leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens

Vesting Finance verwerkt voor de meldingsnummers 1275183 en 1300031 geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Vesting Finance verwerkt voor meldingsnummer 1512758 (Incidentenregister) de volgende bijzondere persoonsgegevens;

 • Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Strafrechtelijke gegevens

Wat zijn uw rechten?

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Vesting Finance deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

U heeft het recht zich tot Vesting Finance te wenden met het verzoek u mede te delen of u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen per e-mail worden ingediend op: info@vestingfinance.nl onder vermelding van Verzoek Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden. Vesting Finance zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) een volledig overzicht verstrekken van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Indien u inzage heeft gedaan en Vesting Finance heeft persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinde van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het verzoek dient de aan te brengen wijzigingen te bevatten.

Indien Vesting Finance voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Vesting Finance hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd.

Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Vesting Finance gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens.


Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, danwel ons dit laten weten door contact op te nemen met onze afdeling communicatie. Stuur daarvoor een e-mail naar: communicatie@vestingfinance.nl onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Vesting Finance voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. 

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Vesting Finance behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2017.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op