Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

Privacyverklaring Vesting Finance (Uitgebreid) - Uw privacy en Vesting Finance

Dit is de privacyverklaring van Vesting Finance. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen, en hoe we ze beschermen tegen misbruik van anderen. Dat leest u in deze verklaring. Het gaat over persoonsgegevens die wij verwerken van medewerkers, klanten en andere relaties. De verklaring is geldig vanaf 28 maart 2018.

Vesting Finance is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van een aantal bedrijven die onderdeel zijn van Vesting Finance. Deze bedrijven zijn: Vesting Finance Incasso B.V., Vesting Finance Servicing B.V. en Incassobureau Fiditon B.V., gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 55F in Amersfoort. Vesting Finance is onderdeel van het Engelse bedrijf Arrow Global Group PLC. We zijn verplicht ons aan regels te houden als wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat zijn bijvoorbeeld deze regels:
 • de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • de Telecommunicatiewet

Wie is verwerkingsverantwoordelijk en wie verwerkt?

 1. Een opdrachtgever van Vesting Finance is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar debiteuren als deze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt.
 2. Vesting Finance is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar eigen klanten en klantenbestand. Sommige persoonsgegevens laten we door andere bedrijven verwerken. Met deze bedrijven heeft Vesting Finance overeenkomsten gesloten die het verwerken van de persoonsgegevens regelen.
In deze privacyverklaring leest u hoe Vesting Finance als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:
 • Het bewaren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen. Een vordering is een terugbetaling van een lening of een krediet.
 • Het bepalen van een kredietscore. Een kredietscore geeft aan of u in staat bent om uw rekeningen te betalen. Hiervoor controleren we uw betalingsverleden. Dit wordt ook wel profilering of kredietprofilering genoemd.
 • Het doen van campagnes waarbij profielen worden opgesteld om communicatie goed op u af te stemmen en vorderingen beter te kunnen incasseren.
 • We controleren de volgende persoonsgegevens en vullen deze aan: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens moeten kloppen. Onze opdrachtgevers moeten u kunnen bereiken als dat nodig is, bijvoorbeeld als u teveel krediet krijgt. Dat noemen we overkreditering. We kunnen in dat geval het kredietbedrag aanpassen en kosten besparen.
 • Het opsporen en voorkomen van fraude, en zorgen dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het delen van uw persoonsgegevens met andere bedrijven binnen de Arrow Global Group PLC, zoals Focum Solutions B.V. We delen uw gegevens ook met andere zakelijke partners als dat nodig is voor onze dienstverlening. Dit kunnen (handels)informatiebureaus, incassobureaus en deurwaarders zijn.
 • Het aanbieden van extra diensten om onze klanten te helpen zelfstandig een beslissing te nemen over kredietportefeuilles, bijvoorbeeld een kredietwaardigheidstoets.
 • Bepalen hoeveel een (krediet)portefeuille waard is.
 • Het snel verwerken van de informatie die u via een website of social media heeft doorgegeven.

Welke gegevens verwerken wij?

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens van de overeenkomst van uw aankoop of krediet en (betaal)gegevens en financiële gegevens van nu en van vroeger. Het verschilt per product of dienst welke en hoeveel persoonsgegevens we van u nodig hebben.

Risicoprofiel

We hebben uw gegevens ook nodig om te bepalen of u het krediet kunt terugbetalen, en of u niet teveel krediet krijgt. Daarom willen we weten of u vroeger schulden heeft gehad, hoe hoog die schulden waren en of u deze (op tijd) heeft terugbetaald. Dan weten we ongeveer hoe groot de kans is dat u het krediet terugbetaalt. Dit noemen we een risicoprofiel.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw persoonsgegevens aan ons door, bijvoorbeeld door ze in te vullen op onze website. Maar Vesting Finance kan ook persoonsgegevens opvragen uit andere bronnen. Dat kunnen openbare bronnen en niet-openbare bronnen zijn.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen en niet-openbare bronnen

 • We gebruiken gegevens uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basis Administratie Gebouwen, de Rechtbank en de Staatscourant. Dit doen we om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
 • We gebruiken ook gegevens uit bronnen die niet openbaar zijn, bijvoorbeeld incassobureaus en (handels)informatiebureaus. Dit zijn bedrijven die schulden incasseren, op tijd ingrijpen als een klant de rekening niet kan betalen en beoordelen of iemand een krediet mag krijgen. Informatie uit deze bronnen gebruiken we om te beoordelen of we u krediet kunnen geven en hoeveel.
 • Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van onze zusterorganisatie Focum. Focum is een handelsinformatiebureau dat gegevens verzamelt om te kunnen beoordelen of iemand een krediet kan terugbetalen, en of er niet teveel krediet wordt gegeven. Zie voor informatie over hun diensten www.focum.nl. Hier leest u ook hoe Focum met uw gegevens omgaat.

Wij leggen contactmomenten vast

Wij hebben contact met u per telefoon, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram). Ook wordt er veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij van u of via social media krijgen, kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

We kunnen opnames maken van de telefoongesprekken die we met u hebben. De opnames gebruiken we om onze medewerkers te trainen en te coachen, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld de telefoongesprekken op waarin een transactie-opdracht wordt gegeven. Dan kunnen we als het nodig is terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. We kunnen met deze informatie bijvoorbeeld ook de informatie op de website of de toelichtingen voor klanten aanvullen en verbeteren. De opnames van de telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist.

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. We plaatsen altijd functionele cookies. Deze zorgen voor een goede werking van onze website. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze kunt uitzetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij krijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen te sturen en advertenties te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Bijzondere persoonsgegevens en het burgerservicenummer

Vesting Finance verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Hieronder vallen gegevens die te maken hebben met uw gezondheid, eventuele strafrechtelijke veroordelingen, verboden die door een rechter zijn opgelegd en concrete aanwijzingen dat er een strafbaar feit is gepleegd. Daarnaast verwerkt Vesting Finance ook uw burgerservicenummer (BSN).

Wie ontvangen uw gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onder andere onze zusterorganisatie Focum, (handels)informatiebureaus, incassobureaus, toezichthouders, advocaten, deurwaarders, betaaldienstverleners zoals IDEAL, bankeninstellingen die betalingsverkeer regelen, debiteurenbezoekers in het kader van onze dienstverlening en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de belastingdienst.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
 • U geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld voor een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
 • We hebben een overeenkomst met elkaar of willen deze hebben, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst.
 • Vesting Finance moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Die kunnen te maken hebben met belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslag, het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en overkreditering.

Er is een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat Vesting Finance uw persoonsgegevens mag gebruiken als dat nodig is voor het goed uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten en de opdrachtgevers. Dat mag niet als uw rechten op privacy en gegevensbescherming zwaarder wegen dan de rechten van Vesting Finance.
 
Wilt u bepaalde gegevens die nodig zijn voor een overeenkomst niet aan ons geven? Als de opdrachtgever kan aantonen dat hij hierdoor schade lijdt, is het toegestaan om maatregelen te nemen. Er kan beslag worden gelegd op uw bezittingen, de overeenkomst met u kan worden stopgezet of allebei. 

Profielen en geautomatiseerde besluiten

Vesting Finance maakt campagnes. We maken gebruik van profielen om communicatie beter op u af te stemmen en vorderingen beter te kunnen incasseren. Vesting Finance heeft een gerechtvaardigd belang bij het opstellen van dit soort profielen, omdat deze informatie belangrijk is om overkreditering te voorkomen en te voorkomen dat er betalingsachterstand ontstaat.

Vesting Finance neemt geen besluiten met rechtsgevolg op basis van een profiel dat uitsluitend is gebaseerd op gegevens die automatisch zijn verwerkt. Het profiel is bedoeld om te helpen bij het nemen van een besluit, waar altijd mensen bij betrokken zijn. U kunt bezwaar maken tegen het opstellen van uw profiel. Wij wegen uw bezwaar dan af tegen het gerechtvaardigd belang van Vesting Finance om wel een profiel op te stellen en te gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

Rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te laten wijzigen.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar de data protection office, dpo@vestingfinance.nl en geef aan dat het gaat om een verzoek persoonsgegevens. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee zodat we zeker weten dat u de persoon bent die het verzoek doet. Op deze kopie maakt u uw pasfoto en burgerservicenummer zwart. Dit om privacy te beschermen. Geef ook uw privéadres door en het dossiernummer aan ons door. U krijgt binnen 1 maand een overzicht van uw gegevens of een reactie op uw verzoek.

Toestemming

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Vesting Finance niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vesting Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de genomen maatregelen en laten die zo nodig aanpassen.

Externe links

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Die kunt u lezen in de privacyverklaringen op deze websites.

Bewaren

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Vesting Finance de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in elk geval acht jaar nadat de laatste betaling is geïnd of nadat we uw persoonsgegevens hebben gekregen verwijderd of onomkeerbaar anoniem gemaakt.

Verwerking buiten de EU en EER

Vesting Finance laat in principe geen gegevens verwerken buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Er worden wel gegevens verwerkt in Groot Brittannië, dat na de Brexit buiten de EU valt. Vesting Finance zal zorgen voor de juiste gegevensbescherming. We houden ons aan de interne regels die gelden voor multinationals (Binding Corporate Rules) of we maken gebruik van Europese modelcon¬tracten (Standard Contractual Clauses). Wilt u weten welke persoonsgegevens buiten de EU en de EER worden verwerkt? U heeft recht om uw gegevens in te zien. Zie voor meer informatie hierover de paragraaf Wat zijn uw rechten?

Vragen en contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Vesting Finance. Stuur een e-mail naar dpo@vestingfinance.nl of stuur een brief aan: DPO, Vesting Finance, Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort.

Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen

Vesting Finance heeft altijd het recht om deze privacyverklaring te veranderen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Lees daarom zo nu en dan deze privacyverklaring door. Dan weet u wat er is veranderd. U krijgt automatisch bericht als er grote veranderingen in de privacyverklaring zijn.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2018.

Cookiebeleid Vesting Finance

Privacyverklaring Vesting Finance website

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres (Internet Protocol adres). Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden herkend.
Vesting Finance kan persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Vesting Finance zal deze informatie in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vertrouwelijk behandelen. Vesting Finance gebruikt deze gegevens alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Wat is een cookie?

De website van Vesting Finance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst op deze manier zo goed mogelijk aanpassen op het zoekgedrag van onze bezoekers.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze verklaringen veranderen regelmatig.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies hieronder, en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de Consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden:

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers

Stuur uw e-mail naar info@vestingfinance.nl