r

Privacy statement

Vesting Finance is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van een aantal vennootschappen die onderdeel uitmaken van Vesting Finance. Deze vennootschappen zijn: Vesting Finance Incasso B.V., Vesting Finance Servicing B.V. en Incassobureau Fiditon B.V., gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 55F te Amersfoort. Vesting Finance is onderdeel van het Britse bedrijf Arrow Global Group PLC. Bij de verwerking van je persoonsgegevens zijn wij gehouden aan diverse voorschriften.

Deze voorschriften omvatten:

 • De gedragscode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incassobureaus (NVI)
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
 • De Nederlandse telecommunicatiewet

Wie is de gegevensbeheerder en wie is de verwerker?

 1. De opdrachtgever van Vesting Finance is de verantwoordelijke als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van debiteuren van de opdrachtgever, indien deze opdrachtgever de partij is die het doel en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt.
 2. Vesting Finance is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar eigen klanten en klantenbestand. Een deel van de persoonsgegevens wordt verwerkt door andere bedrijven en Vesting Finance heeft met deze bedrijven overeenkomsten gesloten waarin de verwerking van deze persoonsgegevens is geregeld.

Deze privacyverklaring legt uit hoe Vesting Finance, als verwerkings verantwoordelijke, met je persoonsgegevens omgaat.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor:

 • Facturen en schulden opslaan, beheren en innen. Een schuld is de verplichting om een lening of krediet terug te betalen.
 • Een kredietscore bepalen. Een kredietscore geeft aan of je in staat bent om je schulden terug te betalen. Hiervoor controleren we je betalingsgeschiedenis. Dit wordt ook wel profiling of kredietprofilering genoemd.
 • Campagnes uitvoeren waarbij profielen worden aangemaakt om onze communicatie met u te verbeteren en vorderingen effectiever te innen.
 • Het controleren en invullen van de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens moeten correct zijn. Onze klanten moeten contact met je kunnen opnemen als dat nodig is, bijvoorbeeld als je te veel krediet hebt gekregen. Dat noemen we overkreditering. In dat geval kunnen we het kredietbedrag aanpassen en de kosten verlagen.
 • Fraude identificeren en voorkomen en ervoor zorgen dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het delen van je persoonlijke gegevens met andere bedrijven binnen de Arrow Global Group PLC, zoals Focum Solutions B.V. We delen je gegevens ook met andere zakelijke partners als dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Dit kunnen krediet-/informatiebureaus, incassobureaus en deurwaarders zijn.
 • Aanvullende diensten aanbieden om onze klanten te helpen hun eigen beslissingen te nemen over kredietportefeuilles, bijvoorbeeld een kredietwaardigheidsanalyse.
 • De waarde van een (krediet)portefeuille bepalen.
 • Snelle verwerking van informatie die u hebt verstrekt via een website of sociale media.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Risicoprofiel

We hebben je gegevens ook nodig om te bepalen of je het krediet wel of niet kunt terugbetalen en of je niet te veel krediet krijgt. Daarom moeten we weten of je in het verleden schulden hebt gehad, de hoogte van die schulden en of je deze schulden (op tijd) hebt afgelost. Dat geeft ons een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat je het krediet terugbetaalt. Dit noemen we een risicoprofiel.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Wij hebben je persoonlijke gegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Deze gegevens zijn onder andere je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens over de overeenkomst van je aankoop of krediet en (betalings)gegevens en financiële gegevens, huidig en verleden. De hoeveelheid persoonsgegevens die wij van je nodig hebben verschilt per product of dienst.Meestal geef je ons je persoonsgegevens, bijvoorbeeld door je gegevens in te voeren op onze website. Vesting Finance kan echter ook uit andere bronnen persoonsgegevens opvragen. Dit kunnen openbare bronnen en niet-openbare bronnen zijn.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen en niet-openbare bronnen

 • We gebruiken gegevens uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Adressen- en Gebouwenbank (BAG), de Rechtbanken en de Staatscourant. We doen dit om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 • We gebruiken ook informatie uit bronnen die niet openbaar zijn, zoals incassobureaus en krediet-/informatiebureaus. Dit zijn bedrijven die schulden innen, tijdig ingrijpen als een klant zijn schulden niet kan betalen en beoordelen of iemand in aanmerking komt voor krediet. We gebruiken informatie uit deze bronnen om te beoordelen of we je krediet kunnen geven en hoeveel.
 • Wij kunnen je gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van onze zusterorganisatie Focum. Focum is een kredietbureau dat gegevens verzamelt om te beoordelen of iemand een lening kan terugbetalen en of er niet teveel krediet wordt verstrekt. Ga voor informatie over hun diensten naar www.focum.nl. Je kunt hier ook lezen hoe Focum met jouw gegevens omgaat.

We leggen contactmomenten vast

We hebben contact met je per telefoon, via internet, e-mail, chat, apps of sociale media (Facebook, Twitter, Instagram). Veel informatie wordt ook uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die we van jou of via social media verzamelen, kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld je vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

We kunnen telefoongesprekken die we met je voeren opnemen. Deze opnames worden gebruikt om onze medewerkers te trainen en te coachen, zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn. We nemen bijvoorbeeld ook de telefoongesprekken op waarin een transactieopdracht wordt gegeven. Zo kunnen we, indien nodig, terugluisteren wat we met je hebben afgesproken. Ook kunnen we deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld de informatie op de website of de uitleg aan klanten aan te vullen en te verbeteren. De opnames van telefoongesprekken worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd.

We gebruiken cookies op onze websites.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies. Wij plaatsen altijd functionele cookies. Deze zorgen voor een goede werking van onze website. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) zullen we je eerst informeren over hoe je deze kunt uitschakelen. Als u verder surft op onze website, worden deze cookies geplaatst. De gegevens die we via deze cookies verzamelen, worden gebruikt om je aanbiedingen te sturen en je passende advertenties te tonen. Je kunt hier meer over lezen in ons cookiebeleid.

Gevoelige persoonlijke gegevens en burgerservicenummer

Vesting Finance verwerkt ook gevoelige persoonsgegevens en persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke antecedenten. Denk hierbij aan gegevens met betrekking tot je gezondheid, eventuele strafrechtelijke veroordelingen, door de rechter opgelegde verboden en concrete aanwijzingen dat een strafbaar feit is gepleegd. Daarnaast verwerkt Vesting Finance ook je Burgerservicenummer (BSN).

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Wij geven je persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven. Hieronder vallen onze zusterorganisatie Focum, krediet-/informatiebureaus, incassobureaus, toezichthouders, advocaten, deurwaarders, betaaldienstverleners zoals IDEAL, bankinstellingen die het betalingsverkeer regelen, incassobureaus in het kader van onze dienstverlening en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn je persoonsgegevens te verstrekken, zoals de belastingdienst.

Op welke wettelijke basis gebruiken we je gegevens?

Wij verwerken je persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld voor een controle bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
 • We hebben of willen een overeenkomst met elkaar aangaan, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst.
 • Vesting Finance moet voldoen aan wettelijke eisen. Deze kunnen verband houden met belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslagen, het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme, fraude en overkreditering.


Er is sprake van een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat Vesting Finance je persoonsgegevens mag gebruiken als dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en voor haar klanten. Dit is niet het geval als je recht op privacy en gegevensbescherming zwaarder weegt dan de rechten van Vesting Finance.

Als je onwillig bent om ons bepaalde gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een overeenkomst, mogen wij de nodige maatregelen nemen als de opdrachtgever kan aantonen dat hij daardoor schade lijdt. Er kan beslag worden gelegd op je vermogen, de overeenkomst kan worden ontbonden, of beide.

Profielen en geautomatiseerde besluiten

Vesting Finance voert campagnes uit. Wij gebruiken profielen om onze communicatie met je te verbeteren en vorderingen effectiever te innen. Vesting Finance heeft een gerechtvaardigd belang bij het opstellen van dit soort profielen, omdat deze informatie belangrijk is om overkreditering en betalingsachterstanden te voorkomen.

Beslissingen met rechtsgevolgen die door Vesting Finance worden genomen, zijn nooit uitsluitend gebaseerd op een profiel dat is gevormd op basis van gegevens die automatisch zijn verwerkt. Het profiel is bedoeld als hulpmiddel bij de besluitvorming, waarbij altijd mensen betrokken zijn. Je kunt bezwaar maken tegen het opstellen van je profiel. Wij zullen je bezwaren dan afwegen in het licht van het gerechtvaardigd belang van Vesting Finance bij het opstellen en gebruiken van een profiel.

Wat zijn je rechten?

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld in te zien en te wijzigen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

In bepaalde gevallen kunt je ons ook vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken, je gegevens te wissen, je gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of ze te laten wissen. Als u een van deze verzoeken wilt indienen, stuur dan een verzoek naar het bureau voor gegevensbescherming, dpo@vestingfinance.nl en vermeld dat het een verzoek om persoonsgegevens betreft. Voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe, zodat we zeker weten dat u de persoon bent die het verzoek indient.


Zorg ervoor dat je je pasfoto en burgerservicenummer zwart maakt. Dit is om je privacy te beschermen. Vermeld ook je privéadres en het dossiernummer. Binnen een maand na je aanvraag ontvang je een overzicht van je gegevens of een reactie op je verzoek.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt gegeven om je persoonlijke gegevens te verwerken, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Recht om een klacht in te dienen

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien Vesting Finance niet voldoet aan je verzoek tot inzage, correctie, verzet, beperking, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Beveiliging van je persoonlijke gegevens

Vesting Finance neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen voldoen aan de algemene eisen van gegevensbeveiliging. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de verwerkers en evalueren regelmatig de genomen maatregelen en passen deze zo nodig aan.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Je kunt deze nalezen in de privacyverklaringen op deze websites.

Behoud

Voor veel soorten gegevens zijn de minimale bewaartermijnen de wettelijke termijnen. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Vesting Finance de gegevens voor zover dat nodig is om haar diensten te kunnen leveren. Je persoonsgegevens worden in ieder geval acht jaar verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd, hetzij na de datum waarop de laatste betaling is ontvangen, hetzij na de datum waarop wij je persoonsgegevens hebben ontvangen.

Verwerking buiten de EU en EER

Vesting Finance verwerkt in principe geen gegevens buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Er worden echter wel gegevens verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, dat na Brexit buiten de EU zal vallen. Vesting Finance draagt zorg voor een goede gegevensbescherming. We houden ons aan de interne regels die gelden voor multinationals (Binding Corporate Rules) of we maken gebruik van Europese modelcontracten (Standard Contractual Clauses). Wil je weten welke persoonsgegevens buiten de EU en de EER worden verwerkt? Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Zie voor meer informatie het gedeelte 'Wat zijn je rechten?

Vragen en contact

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Vesting Finance. Stuur je e-mail naar dpo@vestingfinance.nl of stuur een brief naar: DPO, Vesting Finance, Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort.

We kunnen de privacyverklaring wijzigen

Vesting Finance heeft te allen tijde het recht deze privacyverklaring aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er wijzigingen zijn in de wet of jurisprudentie. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring af en toe te controleren. Je bent dan op de hoogte van eventuele wijzigingen. Je wordt automatisch op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring.

Cookiebeleid Vesting Finance

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we gegevens om ervoor te zorgen dat de verbinding soepel verloopt. Als je een webpagina opvraagt, moet de webserver weten waar hij de pagina naartoe moet sturen. Daarvoor gebruiken we je IP-adres (Internet Protocol-adres). Dit is een nummerreeks die automatisch door je internetprovider aan je computer wordt toegekend elke keer dat u inlogt op het internet, zodat je computer kan worden herkend.

Vesting Finance kan persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Vesting Finance behandelt deze informatie vertrouwelijk in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Vesting Finance gebruikt deze gegevens alleen om je vragen te beantwoorden, om bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Wat is een cookie?

De website van Vesting Finance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van sessiecookies kunnen we zien welke onderdelen van onze website je tijdens je bezoek bekijkt. Op deze manier kunnen we onze diensten zo goed mogelijk afstemmen op het zoekgedrag van onze bezoekers.

Google Analytics

Het Amerikaanse bedrijf Google plaatst cookies via onze website, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover een andere partij de informatie namens Google verwerkt. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Our website includes buttons to promote ('like') or share ('tweet') certain web pages on social networks such as Facebook and Twitter. These buttons use pieces of code by Facebook and Twitter. This code is used to place cookies. We have no control over that.

Deze privacyverklaring gaat over alle werkzaamheden die Vesting Finance uit kan voeren. Het komt ook voor dat Vesting Finance persoonsgegevens verwerkt namens andere partijen. In dit geval is Vesting Finance een zogenaamde Verwerker, en de andere partij een Verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat Vesting Finance instructies opvolgt en persoonsgegevens niet kan raadplegen, delen, of anderszins kan gebruiken voor doeleinden die niet passen binnen de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. In deze gevallen is de privacyverklaring van Verwerkingsverantwoordelijke dus leidend. Vesting Finance gebruikt uw persoonsgegevens dan nooit voor doeleinden die niet in de privacyverklaring van Verwerkingsverantwoordelijke worden genoemd.