Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

Privacyverklaring Vesting Finance (verkort) & disclaimer

Vesting Finance is een toonaangevende financiële dienstverlener. Wij leveren verschillende diensten, van klantacceptatie tot en met betaling. We maken passende betaalafspraken met consumenten en verminderen betalingsachterstanden. Zo zorgen wij voor financiële vitaliteit en groei van ondernemingen, en voorkomen we overkreditering van consumenten. Dit alles gebeurt zeer zorgvuldig en professioneel. Vesting Finance is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van een aantal bedrijven die onderdeel zijn van Vesting Finance. Deze bedrijven zijn: Vesting Finance Incasso B.V., Vesting Finance Servicing B.V. en Incassobureau Fiditon B.V., gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 55F in Amersfoort.

Let op: Dit is de verkorte versie van onze privacyverklaring. Voor de uitgebreide versie klik hier.

Welke gegevens verwerken wij?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens van de overeenkomst van uw aankoop of krediet en (betaal)gegevens en financiële gegevens van nu en van vroeger. We hebben ook gegevens nodig om te beoordelen of u (op tijd) uw rekening of vordering heeft betaald of gaat betalen en of u niet teveel krediet krijgt. Daarom willen we weten of u vroeger schulden heeft gehad, hoe hoog die schulden waren en of u deze (op tijd) heeft terugbetaald. Dan weten we ongeveer hoe groot de kans is dat u uw lening of krediet terugbetaalt. Dit noemen we een risicoprofiel. Ook leggen we gegevens vast die we via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) ontvangen. We nemen telefoongesprekken op om onze medewerkers te trainen en te coachen en transacties vast te leggen. Vesting Finance verwerkt bijzondere gegevens, zoals strafrechtelijke gegevens, gegevens over uw gezondheid en uw burgerservicenummer (BSN).

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

We kunnen van de volgende partijen gegevens over u ontvangen: de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het Centraal Insolventie Register, openbare documentverificatie- en signaleringsregisters, de Basis Administratie Gebouwen, de Basis Administratie Personen, de schuldhulpverlening, de rechtbank, vermeldingen in de Staatscourant en dag- en week¬bladen en andere voor iedereen toegankelijke bronnen, zoals sociale netwerken en andere media. Ook maken we gebruik van niet-openbare bronnen, zoals (handels)informatiebureaus, incassobureaus en opdrachtgevers waarmee u een zakelijke of financiële relatie hebt (gehad) en de database van Focum.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Vesting Finance gebruikt de persoonsgegevens voor:
 • Het bewaren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen. Een vordering is een terugbetaling van een lening of een krediet.
 • Het bepalen van een kredietscore. Een kredietscore geeft aan of u in staat bent om uw rekeningen te betalen. Hiervoor controleren we uw betalingsverleden. Dit wordt ook wel profilering of kredietprofilering genoemd.
 • Het doen van campagnes waarbij profielen worden opgesteld om communicatie goed op u af te stemmen en vorderingen beter te kunnen incasseren.
 • We controleren de volgende persoonsgegevens en vullen deze aan: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens moeten kloppen. Onze opdrachtgevers moeten u kunnen bereiken als dat nodig is, bijvoorbeeld als u teveel krediet krijgt. Dat noemen we overkreditering. We kunnen in dat geval het kredietbedrag aanpassen en kosten besparen.
 • Het delen van uw persoonsgegevens met andere bedrijven zoals onze zusterorganisatie Focum Solutions B.V. We delen uw gegevens ook met andere zakelijke partners als dat nodig is voor onze dienstverlening. Dit kunnen (handels)informatiebureaus, incassobureaus en deurwaarders zijn.
 • Het aanbieden van extra diensten om onze klanten te helpen zelfstandig een beslissing te nemen over kredietportefeuilles, bijvoorbeeld een kredietwaardigheidstoets.
 • Bepalen hoeveel een (krediet)portefeuille waard is.
 • Het snel verwerken van de informatie die u via een website of social media heeft doorgegeven.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • U geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld voor een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
 • We hebben een overeenkomst met elkaar of willen deze hebben, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst.
 • Vesting Finance moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Die kunnen te maken hebben met belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslag, het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en overkreditering.
 • Gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat Vesting Finance uw persoonsgegevens mag gebruiken als dat nodig is voor het uitvoeren en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten zoals het incasseren van betalingen en het maken van profielen. 
  Wilt u bepaalde gegevens die nodig zijn voor een overeenkomst niet aan ons geven? Als de opdrachtgever kan aantonen dat hij hierdoor schade lijdt, is het toegestaan om maatregelen te nemen. Er kan beslag worden gelegd op uw bezittingen, de overeenkomst met u kan worden stopgezet of allebei.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Vesting Finance maakt campagnes. We maken gebruik van profielen om communicatie beter op u af te stemmen en vorderingen beter te kunnen incasseren. Vesting Finance heeft een gerechtvaardigd belang bij het opstellen van dit soort profielen, omdat deze informatie belangrijk is om overkreditering te voorkomen en te voorkomen dat er betalingsachterstand ontstaat. Vesting Finance neemt geen besluiten met rechtsgevolg op basis van een profiel dat uitsluitend is gebaseerd op gegevens die automatisch zijn verwerkt. Het profiel is bedoeld om te helpen bij het nemen van een besluit, waar altijd mensen bij betrokken zijn. U kunt bezwaar maken tegen het opstellen van uw profiel. Wij wegen uw bezwaar dan af tegen het gerechtvaardigd belang van Vesting Finance om wel een profiel op te stellen en te gebruiken. 

Wie ontvangen uw gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onze zusterorganisatie Focum, (handels)informatiebureaus, incassobureaus, toezichthouders, advocaten, deurwaarders, betaaldienstverleners zoals IDEAL, bankeninstellingen die betalingsverkeer regelen, debiteurenbezoekers in het kader van onze dienstverlening en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de belastingdienst.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te laten wijzigen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar de data protection office, dpo@vestingfinance.nl en geef aan dat het gaat om een verzoek persoonsgegevens. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee zodat we zeker weten dat u de persoon bent die het verzoek doet. Op deze kopie maakt u uw pasfoto en burgerservicenummer zwart. Dit om privacy te beschermen. Geef ook uw privéadres door en het dossiernummer aan ons door. U krijgt binnen 1 maand een overzicht van uw gegevens of een reactie op uw verzoek. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Vesting Finance niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vesting Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de genomen maatregelen en laten die zo nodig aanpassen.

Bewaren

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Vesting Finance de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in elk geval acht jaar nadat de laatste betaling is geïnd of nadat we uw persoonsgegevens hebben gekregen verwijderd of onomkeerbaar anoniem gemaakt.

Verwerking buiten de EER

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan worden deze beschermd door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de AVG. We zullen persoonsgegevens alleen delen met anderen buiten de EER als dit wettelijk is toegestaan. Wanneer we gegevens delen met anderen buiten de EER, dan hebben we contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen ingevoerd om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging, evenals de toepasselijke (EU)wetgeving.

Vesting Finance is een dochteronderneming van Arrow Global Group Plc ("AGG" en / of "Arrow"), met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg van de Brexit wordt het VK met ingang van 1 januari 2021 niet meer behandeld als onderdeel van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte ("EER"). De Commissie van de Europese Unie heeft echter een adequaatheidsbesluit voor het VK genomen, wat betekent dat persoonsgegevens nu vrij van de Europese Unie naar het VK kunnen stromen omdat het VK een in wezen gelijkwaardig beschermingsniveau heeft als hetgeen door het EU-recht wordt gegarandeerd. Het beschermen van uw gegevens is erg belangrijk voor ons, en de Brexit zal daar niets aan veranderen.

Cookies

Vesting Finance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer daarover in onze uitgebreide privacy statement.

Vragen en Contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Vesting Finance en stuur een e-mail naar dpo@vestingfinance.nl of stuur een brief aan: DPO, Vesting Finance, Van Asch van Wijkstraat 55F, 3811 LP Amersfoort.

Aanpassen privacyverklaring

Vesting Finance heeft altijd het recht om deze privacyverklaring te veranderen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Lees daarom zo nu en dan deze privacyverklaring door. Dan weet u wat er is veranderd. U krijgt automatisch bericht als er grote veranderingen in de privacyverklaring zijn.
Let op: Dit is de verkorte versie van onze privacyverklaring. Voor de uitgebreide versie klik hier

Disclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door Vesting Finance. Vesting Finance kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Vesting Finance is niet aansprakelijk voor enige schade die is of dreigt te worden toegebracht in verband met en/of voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of tot de onmogelijkheid om de webpagina te gebruiken.
Deze website biedt informatie over producten en diensten die worden aangeboden door Vesting Finance. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Vesting Finance is niet aansprakelijk voor problemen die verband houden met het functioneren van deze website.

Hoewel Vesting Finance alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vesting Finance niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Links naar sites die niet door Vesting Finance worden onderhouden, zijn puur om de bezoeker te informeren. Hoewel Vesting Finance uiterst selectief is in het verwijzen naar andere websites, kan zij niet instaan voor de inhoud en werking ervan, noch voor de kwaliteit van aangeboden producten en/of diensten.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt om informatie te verkrijgen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de site te reproduceren, te verzenden, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vesting Finance.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers

Stuur uw e-mail naar sales@vestingfinance.nl