Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen. - Albert Einstein

FAQ

Betalen en regelen

Hoe hoog is het bedrag dat ik nog moet betalen?

Dit kunt u terugvinden in onze portal. Log in met uw dossiernummer en postcode.

U kunt ook altijd direct contact met ons opnemen. Wij informeren u graag.

Hoe kan ik zien of mijn betaling, e-mail of brief is binnengekomen?

De hoogte van het bedrag dat u nog moet betalen kunt u terugvinden in onze portal. Log in met uw dossiernummer en postcode.

Als u wilt weten of uw e-mail of brief door ons is ontvangen, kunt u ons bellen. Het telefoonnummer om op de juiste afdeling te komen staat in de correspondentie welke u van ons heeft ontvangen, of kijk op onze contactpagina.

Ik ben het niet eens met de schuld. Wat kan ik doen?

Heeft u een schuld die u bij Vesting Finance moet aflossen, maar u bent het er niet mee eens? Wij willen graag weten waarom. Ga naar deze pagina en vul het formulier in. 

Ik wil betalen, hoe kan ik dat doen?

Heeft u een schuld die u bij Vesting Finance moet aflossen? U kunt betalen door het totale bedrag gemakkelijk via IDeal over te maken. Log hiervoor in met uw dossiernummer en postcode.

Om uw zakelijke schuld af te lossen, maakt u het totale bedrag over naar het rekeningnummer dat wij in onze brief aan u hebben vermeld. Vergeet niet het Dossiernummer en de Naam te vermelden in de omschrijving. Mocht u de brief niet meer in bezit hebben, neem dan contact met ons op. Klik op deze link voor het juiste telefoonnummer.

Kunt u de schuld niet in één keer betalen? Wij kijken graag samen met u naar een oplossing. Neem hiervoor contact met ons op.

Kan ik een betaling overslaan of later overmaken?

Het kan gebeuren dat u een betaling niet of niet helemaal op tijd op onze rekening kunt overmaken. Wij zijn altijd bereid om met u naar een oplossing hiervoor te kijken. Neem hiervoor telefonisch contact op. Let wel, als u uw betalingsregeling in stand wilt houden, is het geen optie om simpelweg niet te betalen.

Waarom moet ik een informatielijst over mijn inkomsten en uitgaven invullen?

Wij vragen u de informatielijst over uw inkomsten en uitgaven in te vullen om beter rekening te kunnen houden met uw financiële situatie. Zo kunnen we een betaalregeling treffen die bij u past.

Waarom moet mijn betaalregeling jaarlijks worden herzien?

Wij moeten aan onze opdrachtgevers uitleggen waarom een schuld over een langere periode wordt afbetaald. Daarnaast willen wij u niet een te hoge regeling opleggen. Een betaalregeling moet altijd op maat zijn. Dit kan alleen als wij er regelmatig opnieuw naar kijken.

Waarom zijn de gegevens van personen waar ik mee samenwoon belangrijk?

Personen die op hetzelfde adres wonen als u delen mee in de vaste lasten. Dit heeft invloed op hoeveel u kunt aflossen. Om uw financiële situatie goed in beeld te brengen, hebben wij daarom ook de gegevens nodig van de personen waar u mee samenwoont.

Wat zijn de kosten van een rechtszaak?

Een betalingsachterstand, dat kan iedereen overkomen. Loop er niet voor weg en neem contact op met Vesting Finance. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kosten niet verder oplopen. Wij doen ons uiterste best om met u een duurzame oplossing voor uw openstaand bedrag af te spreken. Als u afspraken herhaaldelijk niet nakomt, kunnen wij er voor kiezen uw dossier aan een deurwaarder over te dragen. Dit betekent dat er een rechtszaak wordt opgestart. Hieraan zijn kosten voor u verbonden. U moet rekening houden met deurwaarderskosten, griffierecht en de kosten voor een advocaat, als u die inschakelt.

Wat zijn de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten (BIK)?

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser op grond van de wet extra kosten in rekening brengen. Dit zijn (buitengerechtelijke) incassokosten. 

Hoogte incassokosten
De overheid bepaalt de maximale incassokosten die een schuldeiser aan u mag vragen. Dit staat in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Besluit BIK). De schuldeiser mag een maximumpercentage berekenen over de hoofdsom. De rente telt niet mee. U betaalt minimaal € 40, -. Hoe hoger uw rekening, hoe lager het percentage incassokosten.

 

U betaalt maximaal:

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximaal

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40)

€ 5.000.000

€ 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)

€ 875, -

€ 200.000

€ 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)

€ 2.775.000

Boven de € 200.000

€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom - € 200.000)

€ 6.775

Wilt u zelf uw incassokosten berekenen?
Er staat een handige calculator op https://www.schuldinfo.nl/?id=95. Daarmee kunt u berekenen hoe hoog de incassokosten mogen zijn.

Is uw schuld lager dan € 40, -? Dan kunnen de incassokosten hoger zijn dan uw schuld. Dit komt omdat € 40, - het minimumbedrag is dat een incassobureau in rekening mag brengen.

Wijzigen van het incassobureau de juiste kosten bij u in rekening brengt? Vraag om een ​​specificatie van de incassokosten. Hierin kunt u de berekening zien.

Meer informatie
Bovenstaande voorbeelden gelden in het jaar 2020. De meest actuele cijfers en meer informatie over de buitengerechtelijke incassokosten vindt u op de website van de Rijksoverheid. Klik hier om direct op de juiste pagina te komen.

BKR

Wat is het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Het BKR houdt gegevens bij van mensen die een krediet hebben of hebben gehad in de afgelopen 5 jaar. Op het moment dat u de lening afsluit, krijgt u een positieve BKR-registratie. Dit geeft alleen aan dat u een krediet hebt. Als u uw lening op tijd terugbetaalt, laat dit zien dat u verantwoord omgaat met uw verplichtingen. Dat is gunstig als u een nieuwe lening aanvraagt.

Als u uw lening niet op tijd terugbetaalt, is de kredietverstrekker verplicht om de achterstand te melden bij het BKR. Dit geldt ook voor kredieten die niet geregistreerd staan zoals bijvoorbeeld uw hypotheek. Er is dan sprake van een negatieve BKR-registratie. Een achterstandsmelding kan vervelende gevolgen hebben.

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor een nieuwe lening of hypotheek. Veel geldverstrekkers kijken namelijk of u een betalingsachterstand hebt of in het verleden hebt gehad. Ook kan het problemen geven bij het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement.

Hoe kan ik mijn BKR-registratie inzien?

U kunt een overzicht van uw gegevens online via de link Mijn BKR gegevens bij BKR aanvragen. Dit wordt ook wel inzage genoemd.

Kunnen jullie een H-codering plaatsen?

Nee, dit kan alleen bij een lopend krediet. Zodra een vordering bij ons in behandeling is, dan is deze reeds opgeëist en overgedragen. Er is dus geen sprake meer van een lopend krediet, maar van een openstaande vordering.

Omdat uw krediet is opgezegd en volledig is opgeëist, kan er geen sprake zijn van een herstelde achterstand. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, maar alleen een einddatum, de datum van de laatste betaling. 

 

 

Wanneer verdwijnt mijn registratie bij het BKR?

Zodra uw schuld is afgelost wordt dit gemeld bij het BKR. Er wordt een einddatum geplaatst, dat is de datum van de laatste betaling. Een einddatum betekent dat de schuld zichtbaar blijft bij het BKR tot de bewaartermijn van 5 jaar voorbij is. Klik voor meer informatie op deze link Mijn BKR gegevens.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn BKR registratie?

Bij het plaatsen van een BKR registratie houden wij ons aan de regels van het BKR. Bij het verwerken van gegevens kan er helaas wel eens iets mis gaan. Als u het niet eens bent met een BKR registratie op uw naam, kunt u een verwijderverzoek, met onderbouwde motivatie, sturen naar onze BKR-desk: bkrdesk@vestingfinance.nl.

Wij behandelen iedere navraag over een BKR registratie hetzelfde. Zo onderzoeken wij onder andere of wij ons aan het reglement van het BKR hebben gehouden.

Voor een verwijderverzoek BKR hoeft u geen dure jurist of advocaat in de arm te nemen. Er zijn diverse partijen actief die aanbieden uw registratie bij het BKR te verwijderen. Wees voorzichtig met dergelijke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het leidt meestal niet tot het verwijderen van uw registratie.

Bent u het niet eens met deze conclusie dan kan er een klacht tegen de kredietverstrekker (de partij die uw vordering heeft geregistreerd bij BKR) worden voorgelegd aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Tel: 070 333 89 99.

Op grond van het toepasselijke reglement van het Kifid kan dat binnen een jaar nadat u uw klacht voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd of binnen drie maanden na dagtekening van deze brief. De langste van deze twee termijnen geldt. Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten en geschillen over BKR-registraties.

Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl. U kunt zich daar aanmelden op ‘mijn Kifid’. Hier kan de klacht worden ingevuld. U kunt er ook voor kiezen uw klacht direct voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Let op: uw klacht kan dan niet meer door het Kifid worden behandeld. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

Wat kan ik doen als ik last heb van mijn BKR registratie?

Als uw verwijderverzoek is afgewezen en er is vastgesteld dat uw BKR-registratie correct is, wordt deze gehandhaafd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden om af te wijken van een correcte BKR-registratie. Dit uitgangspunt wordt ook in de rechtspraak aangehouden: er moet sprake zijn van een zeer bijzondere situatie om af te wijken van een correcte BKR-registratie.

Als u van mening bent dat u een zwaarwegend belang heeft bij verwijdering of aanpassing van uw BKR-registratie dan kunt u ons verzoeken om een belangenafweging te maken. Wij zetten uw persoonlijk belang vervolgens af tegen het algemene belang van de BKR-registratie. Het is hierbij belangrijk dat u uw belang goed motiveert en onderbouwt.

Ook voor het doen van een belangenafweging is het niet nodig om een advocaat of jurist in te schakelen. Op internet zijn verschillende organisaties actief die aanbieden je kredietregistratie te verwijderen. We raden je aan voorzichtig te zijn met dergelijke aanbiedingen. Het kost je vaak veel geld en het leidt vaak niet tot een verwijdering van je registratie. Wij wijzen u er op dat wij geen kosten vergoeden voor een jurist of gemachtigde die u inschakelt om uw verzoeken te doen.

De onderbouwing voor een belangenafweging moet in ieder geval bestaan uit:
• De reden waarom u het niet eens bent met deze BKR-registratie;
• De reden dat de achterstand is ontstaan;
• Wat u er aan heeft gedaan om de betaalachterstand te voorkomen;
• Wat u er aan heeft gedaan om de betaalachterstand te herstellen en de schuld af te lossen;
• De omschrijving van uw persoonlijke belang, eventueel met documenten om het belang te onderbouwen;
• Afwijzing van tenminste 2 kredietaanvragen (op grond van uw BKR-registratie);
• Een beschrijving van de impact op uw situatie;
• Een omschrijving van uw financiële situatie ondersteunt met bewijzen, de bankafschriften van de laatste 3 maanden van (al) uw) bankrekening(en), ook van uw spaarrekening(en);
• Afschriften van uw aangifte Inkomstenbelasting over de laatste 3 jaren;
• Andere relevante documenten die uw verzoek onderbouwen;

Uw verzoek voor het maken van een belangenafweging kunt u e-mailen naar klachtenteam@vestingfinance.nl. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u ontvangt een ontvangstbevestiging van ons kantoor met de verwachte reactietermijn.

 

Onjuiste gegevens

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

Stuur de brief ongeopend retour aan de afzender en schrijf op de envelop dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is. Als u vaak post ontvangt voor mensen die niet op uw adres wonen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om aan te geven dat u post ontvangt voor iemand die niet op uw adres woont.

De datum van uw brief ligt in de toekomst, waarom is dat?

Wij begrijpen dat u dit vreemd vindt. De reden hiervoor is omdat we met de bezorger hebben afgesproken dat onze brief binnen 72 uur (3 dagen) bij u in de brievenbus terecht moet komen.

In onze brieven staat vaak dat u binnen een aantal dagen na de dagtekening (datum) van de brief moet reageren. Als u bijvoorbeeld binnen 7 dagen moet reageren en de brief komt 3 dagen na de dagtekening (datum) van de brief pas aan dan heeft u dus nog maar 4 dagen de tijd om te reageren. Dat zou niet eerlijk zijn.

Het komt echter steeds vaker voor dat klanten onze post per e-mail willen ontvangen. Die bezorging vindt uiteraard direct plaats maar de datum die in de brief staat is dus niet van vandaag.

Daarom ligt de datum van onze brief in de toekomst, maximaal 3 dagen. Op die manier geven we onze klanten voldoende tijd om te reageren en als u de brief per e-mail ontvangt, heeft u dus nog wat extra tijd.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Laat het ons weten. Ga hiervoor naar onze contactpagina

U luistert naar het klant probleem en probeert dit goed op te lossen dank u.
Jullie hebben gewoon top meegedacht in mijn persoonlijke situatie.
Goede uitleg en goede afspraakmogelijkheden.
Vriendelijk te woord gestaan, snel info gekregen die ik nodig heb.
Contact was prima, medewerker hielp mee mijn probleem op te lossen.
Personeel is begripvol. Dit is heel erg geruststellend voor de mensen.

Building Better Financial Futures

Klanttevredenheidsscore